Huishoudelijk reglement
   
       

Onderhoud terreinen

 

De tennisbanen mogen uitsluitend gebruikt worden door leden die hun lidgeld betaald hebben.

 

na elke speelbeurt

  Na storting van het lidgeld ontvangt elk lid een lidkaart die ook als reservatiepas zal fungeren.  
    De club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of verlies van persoonlijke eigendommen van de leden.  
    Ieder lid mag 3 maal per jaar een niet-lid uitnodigen om te komen tennissen op de tennisterreinen van BTK.  

Kunstgras-velden

  Dit niet-lid betaalt dan 5,00 euro per uur aan BTK , verzekering niet inbegrepen .  
       

A - B - C

 

1. Leden mogen onbeperkt terreinen reserveren doch slechts beurt na beurt.

 

na elke speelbeurt wordt er geveegd

 

Dit wil zeggen dat men pas opnieuw kan reserveren nadat de vorige reservatie verstreken is

 

 

 

2.Men kan enkel terreinen reserveren bij fysieke aanwezigheid van minimum de helft van de spelers/speelsters.

 

met de voorziene borstels

 

De leden hebben tijd tot 10 minuten na het reservatie-uur om het terrein te betreden, daarna vervalt automatisch de reservatie

 
 

Gravelvelden

 

3.Terreinen kunnen slechts gereserveerd worden voor een uur , ook bij dubbelspel

 

D - E

 

4.De grasvelden, A - B - C loopt de reservatie van uur naar uur. Men plaatst hiertoe de lidkaarten van de spelers in het overeenstemmend vak op het reservatiebord buiten tegen de muur van het clubhuis . Plaatst men de kaarten bvb. op 19h00 , dan kan men spelen tot 20h00 .

 

Bij normale weersomstandig-heden dient er geveegd te worden met de voorziene sleep-netten.

 

5. Bij de gravelvelden , terreinen D & E , worden gereserveerd van 1/2 uur naar 1/2 uur .Op het reservatiebord staan deze velden aangeduid met index 30. Plaats men de lidkaarten in bvb. Vak D 30 19h00 , dan vangt de speeltijd aan om 19h30 tot 20h30.

 

Bij droog weer - er is een automatische sproeiinstallatie voorzien !

 

6.Het is verboden gebruik te maken van lidkaarten van andere leden, al dan niet met medeweten,om terreinen te reserveren.De leden die zich op het terrrein begeven,zijn deze waarvan de lidkaarten zich op het reservatiebord, in het correcte vak,bevinden. ( bij dubbelspel dus 4 kaarten )

7.Indien er bij aankomst van de spelers/speelsters een terrein vrij is,mag dit onmiddellijk in gebruik genomen worden. De leden plaatsen desgewenst hun lidkaarten in het volgende reservatievak, zo dit nog vrij is,hierdoor kan men eventueel extra speeltijd creéren,is het terrein dan reeds besproken,dan kan men spelen tot dit tijdstip aanbreekt.

 

5 min. sproeien volstaat

 

8.Het clubbestuur behoudt zich het recht voor om te allen tijde terreinen te blokkeren voor de reguliere onderhoud en voor de organisatie van bijzondere activiteiten. Op vrijdagavond geldt een speciale regeling voor de “clubavond- pouleke”

9.Tornooien,interclubwedstrijden,tenniskampen, clubdagen, vriendschappelijke ontmoetingen en alle evenementen georganiseerd in de schoot van de club hebben voorrang op de gewone reservaties.Het staat de leden vrij aan deze organisaties deel te nemen indien zij aan de desbetreffende voorwaarden beantwoorden. Raadpleeg hiervoor regelmatig de berichtenborden en website

10.Tennisvelden enkel betreden met gepast schoeisel en tenniskledij

 
 

11.Tennislessen ingericht met de toelating van het algemeen bestuur hebben eveneens voorrang op de gewone reservaties

12.Leden aanvaarden dat foto’s tijdens gezamenlijke evenementen op de website worden gepubliceerd. Leden die niet op foto’s wensen te verschijnen, dienen het clubbestuur hiervan tijdig in te lichten.

13.Tevens vermelden we dat op BTK camerabewaking aanwezig is in en rond het gebouw.  Dit is zoals wettelijk voorzien vermeld aan de buitenzijde van het privédomein.

 

 
       
Het bestuur dankt u voor uw medewerking . Slotsom : iedereen speelt graag op een ideaal veld